Kontakty na jednotlivé úseky a oddelenia RÚVZ Martin
Regionálny hygienik a vedúci služobného úradu
Úsek regionálneho hygienika
Epidemiológia
Hygiena detí a mládeže
Hygiena životného prostredia a zdravia
Hygiena výživy
Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
Výchova ku zdraviu
Osobný úrad
Oddelenie ekonomicko-prevádzkové a štatistiky